Ukraine

National Organizer: 
Prolego Ltd.
Contact Name: 
Ms. Oksana Stoyetskaya
Contact Email: 
oksana.stoyetskaya@prolego.org

Premium Sponsor

  

Silver Sponsors

 National Instruments          

Matrix Robotics System